Oficjalne ogłoszenie o likwidacji

Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Nazaret z siedzibą w Otwocku, KRS: 0000245903 podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2019r. w sprawie likwidacji Stowarzyszenia, wyboru likwidatora i przekazania majątku pozostałego po likwidacji, została rozpoczęta procedura likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Nazaret.

Na likwidatora Stowarzyszenia wybrani zostali członkowie ostatniego zarządu, działający łącznie.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 12 lipca 2019 r. Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy z siedzibą w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/21677/19/7730 .
W związku z powyższym Likwidator wzywa wszystkich wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania ewentualnych wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do dnia 15 sierpnia 2019 roku.

Poniżej likwidator Fundacji podaje również adres e-mail celem umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących Stowarzyszenia – akcja_nazaret@vp.pl